25. 6. 2024 Redakce 2 minuty čtení

ISO normy pro cirkulární ekonomiku

V květnu 2024 spatřila světlo světa první standardizovaná norma ISO pro cirkulární ekonomiku, konkrétně zaměřená na terminologii, principy cirkularity a pokyny pro implementaci pod označením ISO 59004. To je klíčové, protože pod pojmem „cirkulární ekonomika” si často každý představuje něco jiného.

ISO normy pro cirkulární ekonomiku

ISO normy pro cirkulární ekonomiku
Zdroj: designed by freepik

Sladění terminologie

Definic cirkulární ekonomiky je totiž více než sto. První norma pro cirkulární ekonomiku má proto za cíl poskytnout ucelený návod pro jakýkoliv typ organizace. Definuje klíčové pojmy, koncepty a principy, představuje vizi cirkularity a nabízí praktický návod pro akční kroky. Standardy se opírají o Agendu 2030 Organizace spojených národů (OSN) pro udržitelný rozvoj, jejíž součástí je 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
Nelze ani opomenout téma ESG, tedy nefinančního reportingu, kde je cirkulární ekonomika jedním z pěti environmentálních okruhů tematických standardů. Firmy, na které spadá reportovací povinnost, tak budou muset zavést politiky pro management zdrojů a principů cirkulární ekonomiky, stanovit si měřitelné cíle, měřit firemní vstupy a výstupy (vstupní materiály a odpad) a monitorovat, jaký dopad budou mít principy cirkularity na podnikové finance.

Ultimátní cíl

Cirkulární ekonomika by měla nahradit současnou lineární ekonomiku. Místo „take – make – waste”, tedy vezmi, zpracuj a vyhoď, přichází s novými byznys modely (například sdílení, pronájem, produkt jako služba s důrazem na ekodesign) a prosazuje různé „R” principy, jako je refuse – rethink – reuse – repair – repurpose a nakonec případně recycle a recover (energie z odpadu). Jde především o snižování a eliminaci odpadu a znečištění, znovuvyužívání existujících materiálů: druhotných surovin ve smyslu toho, že odpad jedné firmy může být zdrojem firmy jiné.

Splněním ISO normy 59004 mohou firmy dosáhnout ambiciózních cílů v udržitelnosti, zlepšit své vztahy se stakeholdery, zvýšit svoji odolnost vůči snižujícím se přírodním zdrojům a dalším environmentálním, sociálním a ekonomickým rizikům. Brzy by měly být také zveřejněny další ISO normy spojené s cirkulární ekonomikou: Pokyny pro přechod na cirkulární obchodní modely a hodnotové sítě (ISO 59010) a Měření a hodnocení výkonnosti oběhového hospodářství (ISO 59020): V budoucnu pak budou následovat ještě Druhotné materiály (ISO 59014) a Product Circularity Data Sheet (ISO 59 040).

Koncept cirkulární ekonomiky je proto třeba brát jako příležitost a hledat taková cirkulární řešení, která budou udržitelná ekonomicky, environmentálně a sociálně. Jen tak bude firma do budoucna konkurenceschopná, protože udržitelný rozvoj není jen současný trend, ale potřebná a dlouhodobá nutnost.