JRK Česká republika s.r.o. Hlavní město Praha

Digitalizace odpadu JRK

Společnost JRK se zaměřuje na zlepšování odpadového hospodářství obcí a měst. Přichází s inovativním řešením například pro sběr kuchyňského odpadu z domácností či se samotnou digitalizací odpadu.

Digitalizace odpadu JRK

Digitalizace odpadu JRK

Digitalizací odpadu získáváme přehled o odpadových tocích

Digitalizace odpadu velmi zjednodušeně spočívá v digitální identifikaci jednotlivých nádob na odpad a v identifikaci druhů odpadů. Součástí tohoto konceptu je i přiřazení vyprodukovaných odpadů ke konkrétnímu původci a následná evidence odpadových toků, tedy např. výsyp nádoby, přivezení odpadu na sběrný dvůr.

Společnost JRK vyvíjí k digitalizaci odpadu svůj vlastní evidenční systém nazvaný ECONIT, jenž promítá získaná data do jednoduchého uživatelského rozhraní. Mezi hlavní výhody tohoto systému patří dokonalý přehled o vzniku odpadu a odpadových tocích ve městě či obci. Data o tom, kdo, kde, kdy, jak a kolik jakého odpadu vyprodukuje, pak slouží k transparentnosti odpadového hospodářství mezi všemi zúčastněnými stranami, tedy městem či obcí, občanem a svozovou společností. 

Navíc na základě získaných cenných analytických dat může město či obec velmi efektivně optimalizovat odpadové  hospodářství tak, aby odpovídalo novým legislativním požadavkům a ekologickým cílům (zvyšování míry třídění, snižování směsného komunálního odpadu na obyvatele). Data z evidenčního systému také poslouží v případech, kdy města či obce chtějí ekonomicky zvýhodnit občany, kteří s odpady nakládají zodpovědně – poctivě předcházejí jejich vzniku, správně třídí a v důsledku toho produkují méně směsného komunálního odpadu (SKO). Výhodu pak představuje systém známý pod názvem PAYT (Pay As You Throw), kdy občan hradí poplatky čistě za objem SKO.

Z digitalizace odpadu plynou výhody i pro samotné svozové společnosti, které díky takovému systému dokáží zefektivnit či lépe naplánovat svozové trasy, získají detailní přehled o vytíženosti techniky, efektivitě posádek, podklady k fakturaci svých služeb a podobně. 

Co implementace systému digitalizace odpadu obnáší? 

Celková implementace systému ECONIT od společnosti JRK se dá včetně zkušebního provozu realizovat v rámci několika měsíců. Největším a nejnáročnějším úkolem je označování každé jednotlivé nádoby přiděleným identifikátorem, řekněme jakousi SPZ. Následuje implementace datová a poté i implementace potřebného hardwarového vybavení na svozovou techniku, případně chytrý sběrný dvůr. 

Investiční náklady při zavedení systému ECONIT se odvíjejí dle použitých technologií a velikosti města či obce (především dle počtu odpadních nádob v provozu), a můžou se tak pohybovat v řádu desítek tisíc až po desítky milionů korun. Investice to určitě není zanedbatelná, ale přínos do budoucna je obrovský pro všechny zainteresované.
 

Příklady měst a obcí využívajících digitalizaci odpadů JRK

Úspěšné zavedení digitalizace odpadů zefektivňuje třídění a díky tomu vede ke snížení množství směsného komunálního odpadu, což přináší i finanční výhody ze strany EKO-KOMu. Příkladem úspěšných obcí jsou Lipová-lázně, Zádveřice-Raková, Heřmanův Městec či Veselá u Zlína.