Samospráva Jihomoravský kraj

Modrozelená infrastruktura aneb Jak mohou Přísnotice inspirovat další obce v Česku

Na tom, že se obec rozhodne obnovit místní komunikaci, není nic zvláštního. V moravské obci Přísnotice ale přistoupili k rekonstrukci velmi inovativním způsobem. Stávající konvenční nepropustné povrchy budou nahrazeny novým propustným řešením využívající principy modrozelené infrastruktury. Realizace, při které bude na komunikaci využita technologie umožňující zasakování srážkových vod, je v Česku naprostým unikátem.

Modrozelená infrastruktura aneb Jak mohou Přísnotice inspirovat další obce v Česku

Modrozelená infrastruktura aneb Jak mohou Přísnotice inspirovat další obce v Česku

Klimatické změny nás nutí lépe hospodařit s vodou

Jedním z nepříjemných důsledků klimatické změny, se kterým se potýkáme i v České republice, je nerovnoměrnost srážek. Na novou podobu počasí, kdy období sucha střídají přívalové deště, nejsme připraveni. Česká města a obce se teprve učí hospodařit s dešťovými vodami. V důsledku přívalových dešťů dochází často k přetížení kanalizací a k lokálním záplavám. Voda při deštích rychle odtéká z místa spadu a není možné srážkové vody dále využívat v místě jejich vzniku.

V obci Přísnotice se rozhodli reagovat na tuto nepříznivou změnu distribuce srážek, a to přestavbou odvodnění místní komunikace s využitím principů modrozelené infrastruktury. Cílem projektu nazvaného „Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě za humny” je realizace opatření ke zpomalení odtoku, retenci a akumulaci srážkových vod.

  O čem je modrozelená infrastruktura? Například o příjemnějším klimatu ve městech.

Klíčem jsou řešení podporující přírodní procesy

Modrozelená infrastruktura používá přírodě blízká řešení a integruje přírodní prvky do urbánního prostředí. Ačkoliv jsou tato řešení inspirována přírodními principy, vyžadují sofistikovaná technická řešení.

V projektu realizovaném v Přísnoticích hrají klíčovou roli zasakovací rošty od společnosti ASIO. Zasakovací rošty označené AS-TTE jsou navrženy tak, aby umožnily přirozené zasakování vody do podloží v místě jejího spadu. Technické řešení společnosti ASIO využívá robustní konstrukci z recyklovaného plastu. Důležitou vlastností roštů je rozložení zátěže povrchu do velké plochy. To umožňuje konstrukce zámků, která propojuje jednotlivé moduly. Rozložení zátěže snižuje požadavky na hutnění podkladových vrstev, a díky tomu je podloží lépe oboustranně propustné pro vodu a plyny.

  O zasakovacích roštech jsme psali také v případové studii, jak na ekologické parkovací plochy.

Tím, že má srážková voda možnost vsáknout se v místě spadu, dochází ke zvýšení množství vody v půdě. Vyšší podíl vody v půdě má příznivý vliv na rostliny i živočichy a podporuje tak biodiverzitu v lokalitě. Zároveň má vsakování vody do půdy významný vliv na hydrologický cyklus a může pozitivně ovlivnit zásobování podzemní vody. V městském prostředí pak pomáhá eliminovat tepelné ostrovy a přetížení kanalizační sítě při přívalových deštích.

Přesvědčit české úřady nebylo snadné

Každý projekt a zejména takový, který přináší nekonvenční a inovativní řešení, jako je ten v Přísnoticích, čelí specifickým výzvám. V Přísnoticích probíhá úplně první rekonstrukce místní komunikace, při které jsou využity zasakovací rošty. Dosud bylo nemyslitelné účelně pouštět vodu do konstrukce vozovky a použít plastové rošty na silnici. A právě proto bylo nutné v rámci přípravy projektu překonat řadu byrokratických překážek. Velkou měrou k tomu přispěl pan starosta Ing. Zdeněk Mahovský, jehož odhodlání a úsilí byly pro úspěšné prosazení projektu zásadní.

  Se zelenou infrastrukturou pracuje také beskydské paraglidingové centrum Flight Park Javorový.

Veřejnou zakázku pro vytvoření projektové dokumentace získala Brněnská projekční kancelář JV PROJEKT VH s.r.o., která má dlouholeté zkušenosti s navrhováním přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury. Díky svému zaměření projekt získal finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v rámci prioritní osy 4, specifického cíle 4.1 – Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích.

Přísnotice jsou příkladem dobré praxe městského plánování

Projekt v Přísnoticích jasně ukazuje, že i malé obce mohou být průkopníky ve využívání inovativních řešení pro zlepšení životního prostředí a adaptaci na klimatické změny. Projekt řeší nejen modernizaci místní komunikace, ale díky promyšlenému využití modrozelené infrastruktury dochází k vytvoření zdravějšího a odolnějšího ekosystému a tím i kvalitnějšího životního prostředí pro obyvatele obce.

  Další inspirací samosprávám může být i koncept městského zemědělství.

Projekt je dobrým příkladem, jak lze uvažovat nad nutnými rekonstrukcemi a renovacemi městské infrastruktury v kontextu klimatických změn. Projekty využívající principů modrozelené infrastruktury pomáhají nejen adaptovat urbánní prostředí na měnící se klima, ale mohou být i preventivním opatřením narůstajících negativních vlivů klimatických změn. Doufejme, že malá moravská obec dodá odvahu i dalším obcím v Česku k realizaci odvážných a inovativních projektů v oblasti městského plánování.