Rok 2024: Trendy v udržitelnosti a cirkulární ekonomice

9. 2. 2024
Doba čtení   2 min
Sdílet

Letošní rok bude podle predikcí ekonomů patřit mezi ty ekonomicky složitější. Zároveň celosvětová společnost čelí častějším a zhoršujícím se projevům změny klimatu a překračuje stále více planetárních mezí. Jedinou odpovědí na současné výzvy je změna spotřeby a výroby směrem k udržitelnému zacházení s přírodními zdroji a ochranou životního prostředí.

Rok 2024: Trendy v udržitelnosti a cirkulární ekonomice
Trendy v udržitelnosti a cirkulární ekonomice, Zdroj: Eyestetix Studio

1. Cirkulární ekonomika a ekodesign jako řešení klimatické změny

Cirkulární ekonomika, která se zaměřuje na šetrnější zacházení s přírodními zdroji, je považovaná za způsob, jak se rozvíjet udržitelněji. Jedním z principů cirkulární ekonomiky je také ekodesign, který bude i zásadním tématem pro rok 2024. U výrobků se bude důkladněji řešit trvanlivost výrobků, jejich opětovná použitelnost, modernizovatelnost a opravitelnost, přítomnost nebezpečných látek, energetická účinnost, jejich účinnost při využívání zdrojů, obsah recyklátu, repasování a vysoce kvalitní recyklace nebo snížení uhlíkové a environmentální stopy výrobků.

2. Krocení greenwashingu

Když ovšem není všechno tak udržitelné, jak se na první pohled zdá, jedná se o greenwashing. Ať už se jedná o záměrné, či nezáměrné klamání spotřebitelů, čeká se na schválení evropské směrnice o zelených tvrzeních, která klade důraz na transparentní a ověřitelná tvrzení. Jejím cílem je zabránit zneužívání konceptu cirkularity ke greenwashingu, například z hlediska komunikovaného obsahu recyklátu v produktech či reálné opravitelnosti výrobků. Omezena bude také reklama na produkty, které obsahují prvky záměrně zkracující svou životnost.

  Greenwashingu jsme se podrobně věnovali také v našem webináři. Záznam můžete zhlédnout zde.

3. Obnovitelné zdroje a agrivoltaika

Dalším tématem, které bude rezonovat, je agrovoltaika a další podpora obnovitelných zdrojů energie. Za konceptem agrovoltaiky, tedy spojení zemědělství s fotovoltaikou, stojí tři hlavní principy: ochrana krajiny před negativními dopady změny klimatu (primárně zastínění a ochlazování rostlin i půdy, fyzická ochrana rostlin), výroba vlastní energie (vyšší energetická soběstačnost, nový zdroj příjmů) a dvojité využití půdy (bez ztráty kvalitní zemědělské půdy). Proto se rozvoj agrivoltaiky dostává do legislativy a Ministerstvo životního prostředí očekává, že Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jehož je agrovoltaika součástí, nabude účinnosti již v polovině roku 2024.

4. Digitalizace dat a procesů

Stále aktuálnější se ukazuje také digitalizace, která tvoří jeden z hlavních prvků cirkulární ekonomiky, protože s sebou přináší větší transparentnost. Ačkoliv se malých a středních firem bude týkat nefinanční reporting ESG později než firem velkých, sběr, digitalizace a reporting dat je důležitým prvkem pro přechod na cirkulární byznys. Digitalizace s sebou přináší inovace, efektivnější nakládání s materiály, zlepšení existujících procesů a struktur i nové byznys modely.

Sdílet