Dotace

Evropská unie vyčlenila téměř 1 bilion Kč pro rozvoj v České republice

Pro nové dotační období 2021 až 2027 schválily evropské vlády největší balík peněz za celou dobu existence Evropské unie. Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak finančních nástrojů – výhodných půjček. 

Pro Českou republiku EU vyčlenila 960 miliard Kč. V prosinci 2020 byly spuštěny předregistrace do tzv. Modernizačního fondu. Ostatní programy jsou zatím ve schvalovacím procesu, spuštění registrací je očekáváné ve 3. čtvrtletí 2021. 

  Podívejte se na záznam webináře na téma Dotace jako podpora udržitelného rozvoje, který se konal 24. 6.

Jednou z hlavních priorit EU v novém období je zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa. To zahrnuje investice do obnovitelných zdrojů energie, nízkouhlíkové technologie, účinnější nakládání s energií, snižování emisí, cirkulární ekonomika a další. Jednotlivá opatření se tak budou zaměřovat na podporu pořízení potřebných technologií či provedení potřebné optimalizace v rámci malého a středního podnikání. Podporu tedy dostanou energeticky úsporné projekty, obnovitelné zdroje energie, projekty v rámci cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility. 

Zdroj: MMR

Podporované oblasti

1. Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů 

 • Snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna výplní, VZT, LED, ostatní), výměn zdrojů energie, výroba energie pro vlastní spotřebu, optimalizace výrobních a technologických provozů, modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů, využití odpadní energie, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů 
 • Zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu 
 • Podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie;   

2. Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

 • Podpora solárních, malých vodních a větrných elektráren, solárních termických systémů, tepelných čerpadel, využití bioplynu, biometanu, biomasy, pokročilých biopaliv v dopravě, akumulace a transformace energie mezi energonositeli  

3. Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni 

 • Výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosové/přepravní a distribučních soustav a související infrastruktury; vč. přenosu a zpracování zvýšeného objemu dat spojených se vstupem nových subjektů na trhy s elektřinou a vypořádáním nových služeb v souvislosti s novou legislativou EU 
 • Výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přepravní a distribučních soustav a související plynové infrastruktury 
 • Pilotní projekty v oblasti vodíku, CCS, metanizace apod.  

4. Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění 

 • Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG, LNG a plug-in hybridyv podnicích, přičemž se jedná o tyto podporované kategorie silničních vozidel – L (dvou – čtyřkolová vozidla), M1 (osobní), M2 a M3 (minibus/bus), N1 a N2 a N3 (nákladní) 
 • Budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích 
 • Zkapalňovací stanice LNG.  

5. Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

 • Optimalizace spotřeby vody ve výrobě, znovuvyužití odpadní vody, recyklace vody, využití páry, suché chlazení atp. 
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody včetně zlepšení infrastruktury a rozvodů 
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků,  
 • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích.  
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech  

6. Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 

 • Podpora získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a výroby výrobků s obsahem druhotných surovin 
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými 
 • Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití 
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití 

  Podrobný přehled dotací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

 

Nechte si poradit

 • Kontaktujte některého z našich specialistů
 • Ten s vámi ZDARMA prodiskutuje váš záměr, provede vstupní analýzu a navrhne optimální řešení
 • Po odsouhlasení finálního řešení vám zašleme cenovou nabídku a návrh smlouvy/objednávky
 • Zrealizujeme domluvené činnosti