24. 9. 2022 Redakce 3 minuty čtení

Co jsou cirkulární byznys modely a jaké ekonomické výhody přinášejí firmám?

Téma cirkulární ekonomiky slyšíme stále více na poli Evropské unie, jednotlivých států, ale i firem. Zásadním principem cirkulární...

Co jsou cirkulární byznys modely a jaké ekonomické výhody přinášejí firmám?

Co jsou cirkulární byznys modely a jaké ekonomické výhody přinášejí firmám?
Zdroj: Unsplash: Franscesco Guidice

Proč se u nás tak málo mluví o ekonomickém rozměru cirkulární ekonomiky? Důvodem je skutečnost, že v České republice téma cirkulární ekonomiky ještě stále spadá pod téma odpadů, a to trochu neoprávněně. Většina diskuzí se tedy vede o snížení skládkování, výstavbě zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) nebo zvýšení míry recyklace. Výše zmíněné problémy je samozřejmě potřeba řešit. Dlouhodobě největší část komunálních odpadů skládkujeme, kapacity ZEVO jsou nedostatečné a recyklace zejména v případě plastů je velkým problémem, a to nejen v ČR. 

Odkrývání ekonomického potenciálu cirkulární ekonomiky přichází jako trend ze zahraničí

Zatím co v České republice je téma cirkulární ekonomiky stále spojováno hlavně s odpadovým hospodářstvím, v Holandsku, které je zmiňováno jako meka cirkulární ekonomiky, je situace diametrálně odlišná. Z velkých nizozemských firem můžeme zmínit například  Philips, který si stanovil cíl dosáhnout 15 % z celkových tržeb v oblasti příjmů z oběhového hospodářství. V roce 2020 tohoto cíle Philips dosáhl a příjmy z oběhového hospodářství nyní činí 15% z celkových tržeb.  Velice aktivní organizací je i Holandský cirkulární hotspot, který byl inspirací pro vznik  Českého cirkulárního hotspotu. Příklady dobré praxe, inspiraci a fungující byznys modely máme, co nám tedy brání, věnovat se aplikování principů cirkulární ekonomiky i v České republice?

Cirkulární byznys modely – co jsou a jak fungují?

Pojďme si nejprve vysvětlit jak takový cirkulární byznys model může vypadat. Cirkulárních byznys modelů a jednotlivých prvků cirkulární ekonomiky jsou desítky, a pro každé odvětví se mohou lišit. Tento základní princip ale platí již od designu výrobku „přemýšlet cirkulárně” a pokládat si otázky, jako jsou:

  • Spotřebovávám minimální množství materiálu? V ideálním případě také platí, že pokud materiál není potřeba, tak ať nevzniká. 
  • Je tento výrobek připraven na znovupoužití? 
  • Je lehce opravitelný nebo repasovatelný? 
  • Mohu na výrobu použít obnovitelné nebo recyklovatelné materiály? 
  • Lze výrobek jednoduše zrecyklovat a ideálně v uzavřeném kruhu, kdy se staré nebo rozbité výrobky stávají vstupním materiálem výroby?
  • Jsem schopný předejít vzniku odpadu v celém životním cyklu?

 

Pokud máte na většinu těchto otázek kladnou odpověď, pak jste na dobré cestě k ekonomickým výhodám, které firmám přináší cirkulární produkty.

Cirkulární produkt vzniká již při designu a dále prostupuje skrze výrobu, distribuci až po koncového zákazníka. U koncového zákazníka životní cyklus cirkulárního produktu nekončí. V ideálním případě se výrobek v co nejvyšší kvalitě navrací do hodnotového řetězce, a to např. díky jeho opravitelnosti, repasovatelnosti a dlouhé životnosti. Tím se vám otevírají zároveň nové byznys modely v prodeji náhradních dílu, nebo takzvaný product as a service. 

Pochopte horní půlku  pyramidy nakládání s odpady

…a pochopíte i finanční rentabilitu cirkulární ekonomiky. Cirkulární ekonomika je ale daleko víc než jen o lepším nakládání s odpady. Pro pochopení se stačí podívat na všem dobře známou pyramidu nakládání s odpady, kde recyklace, energetické využití a skládkování jsou až v horší půlce této pyramidy. Jinak řečeno, odpadové hospodářství vůbec neřeší důvod vzniku odpadu, ale až jeho důsledek. Cirkulární ekonomika se soustředí na předcházení vzniku odpadu a s tím související nově vznikající byznys modely, produkty, služby, pracovní místa a v neposlední řadě i finanční zisky. 

Zdroj: Cira Advisory s.r.o.

Cirkulární ekonomika jako součást ESG reportingu

Tlak regulátorů pro nastavení prvků cirkulární ekonomiky je dnes nepopíratelný a jistě urychlí přijímání prvků cirkulární ekonomiky do praxe. Pilířem cirkulární ekonomiky ale není Unijní ideologie, ale ekonomické úspory postavené na udržování materiálů a produktů na co největší hodnotě. I přesto bude dlouhodobě výhodné mít své cirkulární snahy dobře zmapované, podložené daty a jasnými cíli, protože přicházející ESG reporting bude tyto informace vyžadovat. Tyto informace pak bude také snazší komunikovat na své zákazníky, investory nebo banky pro zvýšení poptávky po vaší firmě, nebo docílení nižších úrokových sazeb.