Udržitelný slovníček #15: Voda (2/2)

Doba čtení   2 min
Sdílet

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tentokrát druhý díl na téma vody.

Udržitelný slovníček #15: Voda (2/2)
Udržitelný slovníček na téma vody. Zdroj: Pixabay

Vodní audit – analýza vodního hospodářství konkrétní instituce. Slouží k identifikaci, jak je v podniku využívána voda a jak s ní lze zacházet lépe. Vodní audit ukáže, jaké zdroje vody lze účinně recyklovat či jak snižovat spotřebu vodních zdrojů.

Hydrologický cyklus neboli koloběh vody – přirozený proces, který popisuje pohyb vody na Zemi mezi atmosférou, povrchem země a podzemím, a je tak zásadní pro distribuci a vodní zásobování na Zemi.

Vodní účinnost – týká se efektivního a šetrného využití vody s cílem maximalizovat výkon při minimalizaci spotřeby vody. Správně uchopený koncept vodní účinnosti umožňuje udržitelněji využívat zásoby sladké vody na planetě a snižovat náklady spojené s využitím. vodních zdrojů.

Vodoprávní úřad – ve vodním hospodářství je státní správa vykonávána vodoprávními úřady a Českou inspekcí životního prostředí. Vodoprávní úřady působí jako speciální stavební úřad, který vydává povolení pro vodní díla, jakými jsou rybníky, vodní nádrže, ČOV, ale i studny. Vodoprávní úřady zajišťují udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů, včetně prevence před povodněmi.

  Jaká je role rybníkářství ve společnosti? O tom jsme si povídali s Ladislavem Vackem, ředitelem společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Vodní stopa a virtuální voda – měřítko, které se používá k měření celkového množství vody spotřebované při výrobě produktu či služby, nebo s životním stylem člověka. Při kalkulaci vodní stopy je pracováno s tzv. virtuální vodou. Jedná se o vodu, která byla potřeba při výrobě daných produktů, a to nejen přímo při výrobě, ale také v rámci celého životního cyklu produktu od produkce surovin až po konečný produkt.

Vodní elektrárna – zařízení využívající energii proudící vody k výrobě elektřiny. Vodní elektrárny představují jako obnovitelný zdroj energie minimální zátěž pro své okolí (při využívání již existujícího vodního zdroje), nicméně jejich stavba může mít významné environmentální dopady na řeky a vodní ekosystémy. V budoucnu se navíc tato zařízení mohou potýkat s problémem v podobě nedostatku průtokové vody.

Kořenové čističky – způsob čištění odpadních vod, které fungují na stejných principech jako přirozené mokřady, a to ve formě samočistících procesů, kdy předčištěná odpadní voda protéká kořenovým filtrem. Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí.

  Kořenové čističky používají v obci Hostětín i ve společnosti LIKO-S. Jaké výhody tento způsob čištění vody přináší?
Vodné a stočné – termín „vodné” se vztahuje k poplatku, který platí spotřebitelé za dodávku čisté vody do svých domácností či podniků. Obvykle pokrývá náklady na údržbu a provoz vodovodního systému (jako jsou vodárny, potrubí, čerpací stanice a měřiče vody) a je stanoven buď na základě spotřeby vody, nebo pevného poplatku za připojení k vodovodní síti. „Stočné” je poplatkem, který platí spotřebitelé za odvod odpadních vod do kanalizačního systému a za čištění vody na čistírnách odpadních vod. Pokrývá tedy čištění a správu odpadních vod a kanalizačního systému.