7. 2. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Udržitelný slovníček #17: Cirkulární ekonomika

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti. Tentokrát na téma cirkulární ekonomiky.

Udržitelný slovníček #17: Cirkulární ekonomika

Udržitelný slovníček #17: Cirkulární ekonomika
Zdroj: Cirkulární ekonomika, Zdroj: Şahin Sezer Dinçer

7 principů CE – neboli 7R, představuje přístupy definující cirkulární ekonomiku v jejím samotném základu. Jedná se o anglická slovíčka: Renovate, Recycle, Recover, Redesign, Reduce, Reuse, Repair.

Dvojí materialita – způsob, jakým podnik hodnotí dopady okolního prostředí na firmu (tzv. finanční materialita) a dopady firmy na okolní prostředí (tzv. dopadová materialita). Tento koncept je klíčovým přístupem v oblasti nefinančního reportingu firem podle směrnice CSRD, dle kterého firma určí, v jakých oblastech musí reportovat nefinanční data.

Akční plán Cirkulární Česko 2040 – akční plán pro období 2022–2027 k nadřazenému strategickému rámci Cirkulární Česko 2040. Jedná se o implementační plán, který detailněji definuje kroky k zavedení oběhového hospodářství v ČR. Zaměřuje se na takové aktivity, které budou v následujícím šestiletém období relevantní a vhodné k realizaci.

Cirkulární Česko 2040 – dlouhodobý rámec pro ČR, který reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v ČR a zdůrazňuje jej jako prioritu České republiky. Cirkulární Česko 2040 se zaměřuje na 10 prioritních oblastí: Produkty a design, Spotřeba a spotřebitelé, Odpadové hospodářství, Průmysl, suroviny, stavebnictví, energetika, Bioekonomika a potraviny, Cirkulární města a infrastruktura, Voda, Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání a znalosti a Ekonomické nástroje.

  O čem je Cirkulární Česko 2040? Pojďme se na tento plán podívat podrobněji.

Close the loop – neboli „uzavřít smyčku” je myšlenka cirkulární ekonomiky, která reflektuje znovuvyužívání již použitého namísto likvidace a odstranění potřeby získávat nové primární produkty (zdroje). V cirkulární ekonomice tak neexistuje žádný odpad a platí, že dnešní výrobky jsou zítřejšími surovinami.

Oběhovost – neboli cirkularita souvisí úzce s pojmem Close the Loop. Tyto pojmy jsou často používány jako synonyma pro pojem cirkulární ekonomika. Kvantifikaci a vyhodnocení míry cirkularity ve světě sleduje organizace Circle Economy v publikaci Circularity Gap Report, kde informuje o globálním pokroku v rozvoji cirkulární ekonomiky. Podle aktuálního reportu je svět cirkulární pouze ze 7,2 %.

MFA – z anglického Material Flow Analysis představuje analýzu materiálových toků. Jedná se o přístup k hodnocení toků a zásob materiálů v rámci určitého systému v prostoru a čase, typicky ve firmě.

LCA – z anglického Life Cycle Assessment znamená posouzení životního cyklu. Pomocí této metody jsou hodnoceny dopady materiálů na životní prostředí během celého životního cyklu (od výroby/těžby až po likvidaci).