10. 2. 2022 Redakce 3 minuty čtení

ESG a udržitelnost: dvě strany jedné mince?

Obě strategie mluví jasně – musí přijít změna. Obě zahrnují environmentální aspekty a myslí na ochranu životního prostředí.

ESG a udržitelnost: dvě strany jedné mince?

ESG a udržitelnost: dvě strany jedné mince?
Zdroj: Zdroj: theenergylawblog.com

Pojem udržitelný můžete slyšet poměrně často. Mohlo by se zdát, že pokrývá všechny odpovědné kroky organizací, států a firem. Možná je nadužíván, proto se také objevují názory, že udržitelnost zastínila podobně „zodpovědné“ termíny a ve výsledku do jednotlivých záměrů vnesla chaos. Na co se konkrétně zaměřit, jaké ukazatele neboli metriky sledovat, jaké údaje zveřejňovat, jak vše efektivně začlenit do firemních aktivit  s ohledem na dlouhodobou výkonnost? Seznamte se s ESG.

Pořádek v definicích

ESG a udržitelnost se nesmí zaměňovat. Sice oba termíny ukazují, jakým směrem se svět ubírá, ale už jen z podstaty definice se odlišují. Udržitelnost zasazená do kontextu životního prostředí představuje snahu zachovat přírodní zdroje, abychom zajistili ekologickou rovnováhu. Pro podnikatelskou sféru to jednoduše znamená konat dobro. Ano, široce řečeno. Pod udržitelnost může skutečně spadat rozsáhlá škála aktivit, které si společnosti zapisují do rozvahy na stranu lidé a planeta. Nulová či nízká uhlíková stopa, zalesňování, ochrana vodních zdrojů, prevence znečištění, snižování množství odpadu, ochrana biologicky rozmanitých oblastí, úspora energií, ekologický dodavatelský řetězec, společenská odpovědnost firem apod. Udržitelnost je tedy obecný termín pro podnikání, jehož cílem je dělat věci lépe.

Definice udržitelného rozvoje z roku 1987 dle Zprávy Brundtlandové: Rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.

ESG pohled je více specifický. Dává konkrétní návod, který ukazuje na soubor kritérií z oblasti environmentální, sociální a správní. Stal se útočištěm zejména pro kapitálové trhy a investory, kteří údaje ESG začleňují do svého podnikání a odpovědného investování. Pomáhají jim identifikovat výnosy s ohledem na riziko. Dávají jim styčné body v perspektivě měření a zveřejňování své výkonnosti. ESG zdůrazňuje pilíře, které jsou pro současné podnikání důležité.

Tři pilíře ESG

Environment – jak firma řeší svůj dopad na životní prostředí, společnost a kondici planety.

Social – jak firma podporuje své pracovníky a přispívá k rozmanitosti a inkluzivnímu růstu. 

Governance – jak firma zajišťuje transparentnost, komunikuje s regulačními úřady, dodržuje předpisy, nastavuje vnitřní systém kontrol, řídicí a rozhodovací praktiky.

Cílem ESG je zlepšit sběr a sledování metrik. Přesně měřit a transparentně zveřejňovat včasné, úplné, adekvátní a kontrolovatelné údaje. V oblasti investic je rozdíl mezi oběma směry asi nejvíce relevantní. Udržitelné investování si vybírá projekty, které pozitivně působí na environmentální, případně sociální problémy. Za toto „dobro“, například čisté řeky v okolí, „obětuje“ část svého zisku. ESG investice mají cílený záběr, při němž identifikují a zařazují programy ze zmíněných tří pilířů. To znamená, disponují konkrétním spektrem metrik. Stejně jako udržitelnost hledí na sociálno a environment, ale uplatňujíi  další relevantní hlediska typu zacházení s pracovníky, rozmanitost zúčastněných stran, zapojení komunity, zdraví a bezpečnost, testování na zvířatech, dětská práce, odměňování manažerů atd. 

Trendy v ESG

Environmentální, sociální a správní údaje korelují s finančním výkonem podnikatelů a investorů. Proto se také shromažďují a hodnotí. Trend mluví jasně. Ukazuje se, že společnosti s dobrým ESG skórem jsou investorsky atraktivnější a celkově odolnější. Zaznamenávají nižší rizika, vyšší výnosy a jsou schopné fungovat i v době krizí.

Uveďme pro ilustraci pár čísel. Například výzkum společnosti McKinsey upozorňuje na výrazný dopad při snižování nákladů. Účinná ESG strategie podle jeho výsledků dokáže navýšit provozní zisk až o 60 %. Společnost Deloitte zjistila, že do roku 2025 by aktiva řízená podle ESG mohla vyrůst až na polovinu všech spravovaných investic a dosáhnout celkové hodnoty 35 bilionů dolarů. Zostřuje se pozornost společností, vlád a spotřebitelů věnovaná fungování a vlivu podniků. Mnoho velkých bank a investičních společností už nyní zařazuje do svého portfolia ESG kritéria. Celkové situaci odpovídá i zjištění společnosti KPMG. Podle ní se 71 % generálních manažerů domnívá, že je jejich osobní odpovědností, aby firemní politika v oblasti ESG odrážela hodnoty jejich zákazníků.

Klima se mění, musíme s ním

Nebudeme v tomto článku hlouběji analyzovat klimatickou krizi, nicméně politika EU a dalších států se v souvislosti s ní mění. Přizpůsobit se musí i jednotlivé podniky, které hrají ve zvládnutí ambiciózních cílů důležitou roli. Musí převzít zodpovědnost za své činy a všechny zúčastněné strany od zákazníků a zaměstnanců přes dodavatele, partnery a investory až po širokou veřejnost. Právě třeba tím, že budou transparentně jednat a komunikovat prostřednictvím svých udržitelných a ESG strategií. Intenzivní diskuze ohledně udržitelnosti už v odvětví probíhají, teď se musí naplno rozvinout i výkonnost a odpovědnost v podobě ESG. Protože je potřeba konat. A to okamžitě.